B
• Bailey 贝莉 (bèi lì)
• Bake 贝克 (bèi kè)
• Barbara 笆笆拉 (bā bā lā)
• Bell 贝尔 (bèi ěr)
• Benjamin 本杰明 (bén jié míng)
• Bethany 贝塔尼 (bèi tǎ ní)
• Bianca 碧昂卡 (bì áng kǎ)
• Brianna 布里安娜 (bù lǐ ān nà)
• Bright 布赖特 (bù lài té)
• Brown 布朗 (bù lǎng)
• Bryan 布莱恩 (bù lái ēn)
• Bryant 布莱恩特(bù lái ēn té)

Back to Choosing a Chinese Name.

If you are interested in learning Chinese, please take a look at the Free Chinese Lessons that are practical and fun.

Leave a Reply

  • (will not be published)