Grammatical Terms
yǔfǎshùyǔ
语法术语

The following are the common Chinese grammar terms.

shēngmǔ
声母 – initial (consonant)

yùnmǔ
韵母– final (vowel)

shē diào
声调– tone

yǔ yīn
语音– phonetics

yīn jié
音节– syllable

zhǔ yǔ
主语– subject

wèi yǔ
谓语– predicate

bīn yǔ
宾语- object

zhǔ tí
主题- topic

bǔ yǔ
补语– complement

cóng jù (fēn jù)
从句(分句) – clause

fù hé jù
复合句 – complex sentence

dìng yǔ
定语– attribute

zhù cí
助词– particle aux word

dòng cí
动词– verb

fù cí
副词– adverb

zhuàng yǔ
状语– adverbial

míng cí
名词– noun

dài cí
代词- pronoun

xíng róng cí
形容词– adjective

shù liàng cí
数量词– measure word

shù cí
数词– number (quantity)

yí wèn dài cí fù cí
疑问代词/副词– interrogative pronoun/adverb

Go back to Chinese Grammar Guide.

Leave a Reply

  • (will not be published)